75830034.jpg
Kara
Kara

Kodak Ektar 100

Nikon FM2

Kara
Kara

Kodak Ektar 100

Nikon FM2

Kara
Kara

Kodak Ektar 100

Nikon FM2

Kara
Kara

Kodak Ektar 100

Nikon FM2

Kara
Kara

Kodak Ektar 100

Nikon FM2

Kara
Kara

Kodak Ektar 100

Nikon FM2

75830015.jpg
75830011.jpg
75830019.jpg